15 December 2010

ทุกปีช่วงใกล้สิ้นปีผมจะนำเสนอโผรายช่ือสุดยอดหนังสือทางด้านการจัดการประจำแต่ละปีมานำเสนอต่อผู้อ่านกันนะครับ เพื่อที่จะเป็นแนวทางหรืออีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านผู้อ่านที่จะตามเก็บหนังสือดีๆ ของแต่ละปีก่อนที่จะข้ามไปอีกปี โดยในปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับ โดยผมนำข้อมูลมาจากทั้งวารสาร Strategy + Business และ Amazon.com สำหรับวารสาร Strategy + Business นั้นเขาจัดหนังสือดีประจำปีออกเป็นหลายหมวดหมู่ด้วยกันครับทั้งเรื่องของ เศรษฐศาสตร์ ผู้นำ นวัตกรรม จีน ทุนมนุษย์ จิตมนุษย์ การจัดการ และประวัติศาสตร์ ซึ่งผมเองคงขอนำข้อมูลมาคุยกันในสองหมวดนั้นคือ นวัตกรรม และการจัดการนะครับ

            ในเรื่องของนวัตกรรมนั้น ทาง S+B เขาได้มีการคัดเลือกสุดยอดหนังสือมาสามเล่มด้วยกันครับ ได้แก่ Where Good Ideas Come From โดย Steven Johnson เล่มที่สองได้แก่ Cognitive Surplus โดย Clay Shirky และ The Power of Pull โดย John Hagel, John Brown, Lang Davision ลองมาดูเล่มแรกคือ Where Good Ideas Come From ก่อนแล้วกันนะครับ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ย้อนกลับไปศึกษาการค้นพบและนวัตกรรมที่สำคัญทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อเสาะแสวงหาคำตอบว่าในแต่ละด้านนั้นการที่จะค้นพบหรือมีแนวคิดใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้นั้นมีที่มาหรือจุดเริ่มต้นอย่างไร และทางผู้เขียนก็สรุปออกมาเป็น 7 แนวทางสำคัญ พร้อมทั้งมีตัวอย่างมาสนับสนุนแนวทางทั้งเจ็ดประการดังกล่าว ส่วนแนวทางทั้งเจ็ดจะประกอบด้วยอะไรบ้างนั้น คงจะต้องหาหนังสือของ Steven Johnson อ่านกันดีกว่าครับ

            เล่มที่สองคือ Cognitive Surplus ซึ่งเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เขียนถึงเรื่องเกี่ยวกับ Social Media แต่หนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลและความสำคัญของ Social Media ในอีกมิติหนึ่ง เป็นการนำเสนอว่า Social Media จะกลายเป็นตัวกลางและกลไกสำหรับการขับเคลื่อนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้อย่างไร โดยเริ่มจากการระบุให้เราดูโทรทัศน์กันน้อยลง เนื่องจากการดูโทรทัศน์นั้น จะทำให้เราหมกมุ่นอยู่แต่กับตนเองและ ทำให้มีบางส่วนของเซลสมองที่ไม่ได้ถูกใช้ แต่จากเทคโนโลยีในปัจจุบัน (โดยเฉพาะ Social Media) ที่ทำให้เราสามารถที่จะเกิดความร่วมมือกับบุคคลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึ้น อันจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมาได้

            เล่มที่สามคือ The Power of Pull ซึ่งก็เป็นหนังสืออีกเล่มที่เขียนถึงพลังของ Social Media และอนาคตขององค์กรต่างๆ แต่จะเป็นหนังสือที่มุ่งเน้นที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่ละคนกับองค์กร โดยองค์กรต้องทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถพัฒนาและทำงานได้เต็มศักยภาพ โดยการอาศัย Social Media มาช่วยในการสร้างความเชื่อมโยงหรือเครือข่ายระหว่างพนักงานภายในองค์กร หนังสือเล่มนี้มองว่า Social Media จะเข้ามาช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรได้ ทั้งในส่วนของการหาและเข้าถึงบุคคลและทรัพยากรที่ต้องการ

            คราวนี้มาดูฝั่งทางด้านการจัดการบ้างนะครับ โดยทางฝั่งนี้มีหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 4 เล่มครับ เล่มแรกได้แก่ Reinventing Management โดย Julian Birkinshaw เล่มที่สองได้แก่ Leading Outside the Lines โดย Katzenbach และ Khan เล่มที่สามชื่อ The Power of Positive Deviance เขียนโดย Pascale และ Sternin เล่มสุดท้ายชื่อ Rethinking the MBA เขียนโดย Data, Garvin, Cullen

            เล่มแรก Reinventing Management นั้นพยายามชี้ให้เห็นว่าปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้น สาเหตุที่สำคัญนั้นคือรูปแบบและแนวทางในการบริหารองค์กร ดังนั้นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้จึงพยายามที่จะนำเสนอหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสมสำหรับการบริหารในยุคปัจจุบัน

            เล่มที่สองคือ Leading Outside the Lines ซึ่งผู้เขียนทั้งสองท่าน ได้นำเสนอแนวทางของระบบต่างๆ ภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่เป็นระบบที่ไม่เป็นทางการภายในองค์กร ถ้าองค์กรรู้จักที่จะเลือกใช้ ก็จะสามารถใช้ระบบที่ไม่เป็นทางการภายในองค์กรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จได้

            เล่มที่สามคือ The Power of Positive Deviance ซึ่งเป็นการนำแนวคิดเรื่องของ Outliers ที่ Malcolm Gladwell ได้เคยเขียนไว้มาปรับใช้ โดยเรื่องของ Positive Deviance นั้น จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขององค์กรจากมุมมองใหม่ๆ

            สัปดาห์นี้ก็ขอนำเสนอสุดยอดหนังสือเจ็ดเล่มทางด้านนวัตกรรมและการจัดการนะครับ โดยส่วนตัวแล้วดูเหมือนว่าในปีนี้ สุดยอดหนังสือเหล่านี้จะมุ่งเน้นในกระบวนการและวิธีการคิดใหม่ๆ นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรม หรือ ด้านการจัดการ ซึ่งก็คงสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการคิดใหม่ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยส่วนตัวแล้วผมเองมองว่าหนังสือบางเล่มก็พยายามจะนำเสนอศัพท์เทคนิคหรือ Jargon ทางการจัดการใหม่ๆ จริงๆ แล้วถ้าสามารถกรองพวกศัพท์เทคนิคใหม่ๆ ออกไปแล้วให้เหลือแต่แก่นหรือหลักการจริงๆ ของแนวคิดดังกล่าว ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ