3 December 2010

สัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศมารายงานสดจากการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับประชาคมการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โดยหัวข้อหลักของงานสัมมนานี้เป็นเรื่องของ Managing HR in Today’s Changing Environment ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการจากคณาจารย์และนักวิจัยทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆ พอสมควรครับ

เริ่มตั้งแต่คำกล่าวของประธานเปิดงาน ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ท่านได้มองว่าท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคุณลักษณะของบุคลากรภายในองค์กรจะต้องเปลี่ยนไป อธิการบดีของจุฬาฯ มองว่าคุณลักษณะที่สำคัญของบุคลากรในอนาคตจะมีอยู่สี่ประการด้วยกัน ประการแรกคือจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านเทคโยโลยี วิธีการทำงาน เทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆ ในการทำงาน รวมทั้งรูปแบบและสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป อธิการบดีของจุฬาฯ มองว่าบุคลากรในปัจจุบันจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

คุณลักษณะที่สำคัญประการที่สองคือบุคลากรยุคใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สามารถคิด สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินงานและการแข่งขันขององค์กรต่างๆ นั้นไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่เรื่องของราคาและคุณภาพแต่เพียงอย่างเดียว โลกการทำงานในปัจจุบันกำลังก้าวออกจากยุค Information Age สู่ยุค Creativity Age ดังนั้นบุคลากรยุคใหม่จะต้องมีความสามารถในการคิดค้น นวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะที่สำคัญประการที่สามคือบุคลากรยุคใหม่จะต้องสามารถทำงานท่ามกลางความหลากหลายหรือ Diversity มากขึ้น ทั้งความหลากหลายในเชื้อชาติที่ปัจจุบันชาวต่างประเทศจะเข้ามาทำงานในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งความหลากหลายในช่วงอายุที่ปัจจุบันสถานที่ทำงานหนึ่งๆ จะมีทั้งคนที่เป็น Baby Boomer Gen X และ Gen Y ทำงานอยู่ ทำให้รูปแบบและวิธีการคิดของคนทำงานยุคใหม่มีความหลากหลายและแตกต่างกันมากขึ้น ทำให้คนทำงานในยุคใหม่จะต้องมีความสามารถในการทำงานและรับมือกับความแตกต่างและความหลากหลายที่พบเจอภายในองค์กร 

คุณลักษณะประการสุดท้ายคือจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานตามสายงานและวิชาชีพของตนเอง เนื่องจากในปัจจุบันกระแสวัตถุนิยมและการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายและความสำเร็จ อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่พยายามไขว้คว้าหาความสำเร็จอย่างรวดเร็ว บุคลากรในยุคใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้บุคลากรยุคใหม่ เลือกที่จะเดินทางลัดเพื่อนำสู่ความสำเร็จ ดังนั้นบุคลากรในยุคใหม่ จะต้องมีทั้งความดีและความเก่งในตนเอง ไม่ใช่การเป็นเพียงแต่คนเก่งแต่ไม่ใช่คนดี

ท่านอธิการบดีจุฬาฯ เลยสรุปว่าจากคุณลักษณะของบุคลากรรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจะต้องเปลี่ยนไป นอกเหนือจากอธิการบดีของจุฬาฯ ที่มากล่าวเปิดแล้ว ในงานสัมมนาครั้งนี้ยังได้เชิญคุณจุลจิตต์ บุณยเกตุ ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรชั้นนำมาหลายองค์กร และปัจจุบันเป็นรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มคิง เพาเวอร์ มาให้มุมมองของการบริหารบุคคลจากมุมมองของผู้บริหาร ซึ่งคุณจุลจิตต์มีความเห็นว่าผู้ที่ทำหน้าที่ด้าน HR ขององค์กรนั้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหาร อีกทั้งจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคล อย่างไรก็ดีถึงแม้ HR จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหาร แต่ก็มีข้อเสนอแนะว่าบทบาทของ HR นั้นจะเป็นในลักษณะของเสนาธิการมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายบู๊ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ Line Manager หรือผู้บริหารตามฝ่ายต่างๆ ที่ต้องทำหน้าที่เป็น HR Manager ด้วย ไม่ใช่ปล่อยหรือโยนปัญหาทางด้านบุคคลทุกๆ เรื่องให้กับคนที่ทำงานด้าน HR

นอกจากนี้คุณจุลจิตต์ยังมองว่าคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนที่จะทำงาน HR นั้นคือเรื่องของความสามารถในการปรับตัวหรือ Adaptability โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณลักษณะของบุคลากรในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้คนที่ทำหน้าที่ด้าน HR จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคุณลักษณะของบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไป