2 June 2010

เนื้อหาสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ โดยผมได้นำเสนอสิบสุดยอดบทความทางด้านกลยุทธ์ของวารสาร Harvard Business Review หรือ HBR ซึ่งเป็นนิตยสารทางด้านการ บริหารจัดการที่ถือว่าทรงอิทธิพลที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งทาง HBR เองเขาได้มีการคัดสรรบทความทางด้านกลยุทธ์ที่ถือว่าดีและสุดยอดที่สุดมาสิบเรื่อง โดยห้าเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์หรือ Strategic Development ส่วนห้าบทความหลังนั้นเป็นสุดยอดบทความในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติหรือ Strategic Implementation โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำเสนอห้าบทความแรกไปแล้วนะครับ ท่านผู้อ่านที่สนใจลองกลับไปหาฉบับสัปดาห์ที่แล้วดูได้ ส่วนสัปดาห์นี้เรามาดูกันต่อครับว่าห้าสุดยอดบทความในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินั้นมีเรื่องอะไรบ้าง

            บทความแรกแค่ชื่อก็กินขาดแล้วครับ นั้นคือ The Secrets to Successful Strategy Execution เขียนโดย Gary L. Neilson และคณะ ซึ่งบทความนี้ปรากฏในวารสาร HBR ฉบับเดือนมิถุนายนปี 2008 ที่ผ่านมานี้เองครับ ในบทความนี้ผู้เขียนพยายามสื่อให้เห็นการที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นั้น จะได้ผลในระยะสั้นเท่านั้นเอง แต่ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงนั้นมีอยู่สองประการครับ ประการแรกคือการทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของบทบาทในการตัดสินใจ โดยพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องรู้ว่าตนเองรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำในเรื่องใด อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีการมอบหมายอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานทั่วไปให้กับพนักงานในระดับ สำหรับปัจจัยสำคัญประการที่สองได้แก่เรื่องของการไหลเวียนของข้อมูลภายในองค์กรหรือ Information Flow โดยองค์กรจะต้องหาทางให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่สำคัญจะมีการส่งไปยังผู้บริหารระดับสูงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการกระตุ้น ให้ข้อมูลต่างๆ มีการไหลหรือส่งต่อข้ามระหว่างหน่วยงานอย่างง่ายดาย และสุดท้ายคือทำให้พนัก งานระดับปฏิบัติการทุกคนได้เข้าใจว่าการตัดสินใจและการกระทำของพนักงานแต่ละคนนั้น จะส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรอย่างไร

            บทความที่สองที่ถือเป็นสุดยอดในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นคือ Using Balanced Scorecard as a Strategic Management System โดย Kaplan กับ Norton เจ้าพ่อ BSC ที่ท่านผู้อ่านคงจะคุ้นเคยกันดีครับ โดยบทความนี้ทั้งคู่เขียนขึ้นมาเมื่อปี 2007 โดยในบทความนี้ทั้งคู่ในยกระดับ BSC จากการเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานองค์กรเป็นหลักสู่การเป็นเครื่องมือในการบริหารกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ โดยองค์กรสามารถใช้แนวคิดของ BSC มาสร้างระบบในการบริหารกลยุทธ์ของตนเองขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะใช้ในการแปลงวิสัยทัศน์ การสื่อสารและสร้างความเชื่อมโยง การใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และสุดท้ายใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และป้อนข้อมูลกลับสู่ผู้บริหาร ผมเองจำได้ว่าเมื่อนานมากมาแล้วก็เคยสรุปย่อบทความนี้สู่ท่านผู้อ่านไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ ดังนั้นจึงไม่ขออธิบายยาวนะครับ

            บทความที่สามชื่อ Transforming Corner Office Strategy into Frontline Action เขียนโดย Orit Gadiesh และ James Gilbert  ซึ่งปรากฏใน HBR ตั้งแต่ปี 2001 เลยครับ โดยในบทความนี้ได้พยายามนำเสนอถึงหลักการทางกลยุทธ์หรือ Strategic Principles ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่องค์กรจะ ต้องมีเพื่อนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ โดยเจ้า Strategic Principles นี้ เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องกำหนดขึ้นมา เพื่อให้ทั้งองค์กรได้มีจุดยึดและมีสิ่งที่มุ่งเน้น อีกทั้งยังจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตในการดำเนินงานให้กับพนักงานในองค์กรที่ชัดเจน สรุปง่ายๆ ก็คือองค์กรทุกแห่งควรจะมีการกำหนดหลักการทางกลยุทธ์ หรือ Strategic Principles ที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นหลัก และแนวทางในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

            บทความที่สี่ชื่อ Turning Great Strategy into Great Performance เขียนโดย Michael Mankins และ Richard Steele ใน HBR เมื่อปี 2005 ครับ โดยในบทความนี้ได้นำเสนอหลักการ 7 ข้อสำหรับการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล ตัวอย่างของหลักการทั้งเจ็ดข้อได้แก่ Keep it simple, speak the same language, develop execution ability, identify priorities เป็นต้น

            บทความสุดท้ายคือ Who Has the D? เขียนโดย Paul Rogers และ Marcia Blenko ใน HBR  ฉบับปี 2006 โดยบทความนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจอีกเช่นเดียวกันครับ ซึ่งในบทความนี้ผู้ เขียนได้นำเสนอโมเดลที่ชื่อว่า RAPID Decision Model เพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรในการ กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดสินใจทางกลยุทธ์ที่สำคัญ

            เนื่องจากข้อจำกัดของเนื้อที่จึงนำเสนอในลักษณะย่อๆ นะครับ ถ้าท่านผู้อ่านสนใจบทความไหนเป็นพิเศษก็ลองหาอ่านดูนะครับ และเราจะพบว่าบทความที่ถือว่าสุดยอดใน HBR ส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง