1 December 2004

ไม่ทราบว่าที่ทำงานของท่านผู้อ่านได้มีการจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น (Suggestion Box) บ้างไหมครับ? ผมเชื่อว่าหลายๆ บริษัทมีเจ้ากล่องที่ว่านี้อยู่ หรือบางองค์กรก้าวหน้าไปกว่าแค่การทำกล่องแต่มีระบบรับฟังความคิดเห็นแบบออนไลน์ (ของจุฬาฯ เรามี “เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์” อยู่ที่เว็บของจุฬาฯ ครับ – www.chula.ac.th ) องค์กรส่วนใหญ่จัดทำระบบรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิด ความเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านทุกท่านก็คงจะเห็นว่าเป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรที่ดีนะครับ แต่สิ่งที่ดีก็มีข้อควรระวังด้วยเหมือนกันนะครับ ผมเคยเจอในหลายองค์กรแล้วว่าการจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้แทนที่จะได้ความคิดเห็นดีๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร กลับเป็นที่บ่นและระบายออกซึ่งความคับข้องใจของคนในองค์กร อย่างไรก็ดีในสัปดาห์นี้อยากจะให้มาดูประเด็นการใช้กล่องรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้ในเชิงพัฒนาและสร้างสรรค์มากกว่าครับ

ประเด็นสำคัญสำหรับกล่องรับความคิดเห็นก็คือ เมื่อบุคลากรได้แสดงความคิดเห็นมาแล้ว ผู้บริหารหรือผู้ที่ดูแลกล่องเหล่านี้จะทำการตอบสนองต่อความคิดเห็นที่เข้ามาอย่างไร? ท่านผู้อ่านลองนึกภาพความเป็นจริงดูนะครับว่าถ้าในเดือนๆ หนึ่งได้รับความคิดเห็นเป็นสิบๆ ความคิดเห็น ท่านผู้อ่านในฐานะผู้บริหารจะตอบหรือนำความคิดเห็นเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างไร? จะตอบทุกความคิดเห็นก็สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายพอสมควรนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าในสิบความคิดเห็นที่เสนอเข้ามา มีอยู่ความคิดเห็นหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ องค์กรก็ได้ประโยชน์แล้ว แต่ถ้ามองในทางกลับกันแล้ว ผู้ที่เสนอความคิดเห็นอื่นๆ เข้ามาแล้วไม่ได้รับการตอบสนองหรือนำไปใช้จะรู้สึกอย่างไร? อาจจะเสียความมั่นใจได้พอสมควร หรือไม่ก็อาจจะทำให้พนักงานผู้นั้นมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้บริหารไป แถมพนักงานนั้นยังไม่เข้าใจอีกด้วยนะครับว่าทำไมความคิดเห็นที่เป็นเลิศของตัวเอง (ทุกคนจะคิดแบบนี้เหมือนกันครับ) ถึงไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้บริหาร ก็ต้องระวังนะครับว่าถ้าไม่จัดการให้ดี แทนที่จะเป็นข้อดีกลับจะกลายเป็นผลเสียต่อองค์กรแทน

ทีนี้ก็มีข้อเสนอที่ผมอ่านมาจากหลายๆ แห่งครับ นั้นคือเจ้ากล่องรับฟังความคิดเห็นนี้แทนที่จะทำเป็นกล่องให้คนหยอดกระดาษลงไป ถ้าองค์กรท่านมีทรัพยากรเพียงพอ จะทำเป็นระบบออนไลน์ได้ไหมครับ และเมื่อเป็นระบบออนไลน์แล้วแทนที่ผู้บริหารหรือผู้ดูแลจะเป็นผู้คัดเลือกหรือตอบสนองต่อความคิดเห็นต่างๆ (แล้วได้ตอบบ้างหรือไม่ตอบบ้าง) ลองให้บุคลากรในองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกความคิดเห็นดีๆ เพื่อนำไปใช้ได้ไหมครับ? การทำแบบนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานด้วยกัน ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการคัดเลือกความคิดเห็นที่เสนอมาและเข้าท่า เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป เรียกได้ว่าเป็นการทำให้บุคลากรทั้งองค์กรได้ช่วยผู้บริหารทำหน้าที่ในการกลั่นกรองต่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เข้ามาอีกที เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเลือกได้ว่าความคิดเห็นและข้อเสนอใดที่น่าจะนำไปปรับใช้ให้เกิดผลได้สูงสุดครับ

สิ่งที่หลายๆ องค์กรทำก็คือให้บุคลากรทั้งองค์กรได้มีโอกาสให้คะแนนหรือ rank ต่อความคิดเห็นที่เสนอกันเข้ามา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจได้ต่อยอดทางความคิดจากความคิดเห็นเดิมๆ และผู้บริหารเองก็จะได้นำเฉพาะความคิดเห็นที่ได้รับคะแนนในลำดับที่สูงมาประยุกต์ปฏิบัติต่อไป และเมื่อองค์กรทำแบบนี้พนักงานที่เป็นผู้เสนอความคิดเห็นเข้ามาก็จะมีความรู้สึกว่าความคิดเห็นของตนเองได้รับความสนใจจากเพื่อนร่วมงาน ถึงแม้จะไม่ได้รับการคัดเลือกในท้ายที่สุดก็ตาม

อย่างไรก็ดีระบบในลักษณะนี้จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อองค์กรของท่านมีบรรยากาศในการทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อีกทั้งตัวบุคลากรในองค์กรเองก็จะต้องมีความกระตือรือร้นและรู้สึกท้าทายที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ แรงจูงใจหรือผลตอบแทนที่พนักงานจะได้รับอาจจะอยู่ในรูปของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ หรือความภาคภูมิใจ และเกียรติยศเล็กๆ น้อยๆ ที่ความคิดเห็นของตนเองได้รับความสนใจและมีการนำไปปฏิบัติใช้งานจริงๆ 

นอกจากนี้บางองค์กรเองก็มีวิธีการที่น่าสนใจอีกแนวทางหนึ่งครับ นั้นคือแทนที่จะรอพนักงานเสนอความเห็นเข้ามา แต่เปิดโอกาสหรือเชิญชวนให้บุคลากรได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อโจทย์ที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น ในบางสถานการณ์ผู้บริหารอาจจะมีโจทย์ปัญหาบางประการที่หาทางออกได้ลำบาก ผู้บริหารก็สามารถใช้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดหรือหาทางแก้ปัญหา นอกเหนือจากการได้รับทางเลือกที่หลากหลายและอาจจะเป็นประโยชน์แล้ว ยังทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารในบางประเด็นมีความชอบธรรมมากขึ้นด้วย

อย่างที่มหาวิทยาลัย Yale ที่อเมริกา เขาจะมี Idea Site ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็น แล้วก็มีหัวข้อหนึ่งที่เขาเชิญชวนให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของกระบวนการหรือระบบการทำงานที่ไม่เข้าท่า ภายใต้ชื่อว่า ‘Broken Processes’ ซึ่งผู้บริหารก็จะตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านั้น โดยอาจจะมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการที่ไม่เข้าท่าดังกล่าว หรือตอบคำถามให้บุคลากรได้ทราบว่าเจ้ากระบวนการที่คนอื่นเห็นว่าไม่เข้าท่านั้น จริงๆ แล้วอาจจะมีประโยชน์ก็ได้

คิดว่าเนื้อหาในสัปดาห์นี้น่าจะนำไปปรับใช้กันได้นะครับ เพียงแต่อย่าลืมว่าจะทำได้ก็ต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ค่อนข้างดี อีกทั้งมีบรรยากาศที่เกื้อหนุนให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ