10 March 2018

ปัจจุบันคำว่า Transform หรือ Transformation กลายเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและค่อนข้างเกร่อทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน และจากกระแสของการ Transform นั้น ก็จะเริ่มเห็นตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงเพิ่มขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งนั้นคือ CTO หรือ Chief Transformation Officer ทำให้เริ่มได้รับคำถามมากขึ้นว่า CTO มีไว้ทำไมและจำเป็นหรือไม่?

เริ่มต้นจากความสำคัญและจำเป็นก่อนในปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลาทำให้องค์กรไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้การบริหารองค์กรในปัจจุบันต้องอาศัยการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้บริหารที่เป็นระดับ C-Level ต่างๆไม่ว่าจะเป็น COO หรือ CFO หรือ CIO ต่างก็มีงานของตัวเองที่ต้องดูแลรับผิดชอบในแต่ละด้านอยู่แล้วดังนั้นใครจะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในองค์กร? จะหวังพึ่ง CEO ท่านเดียวหรือ?

ดังนั้นองค์กรหลายๆแห่งจึงเริ่มที่จะมีตำแหน่ง CTO ขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่ง CTO นั้นจะมีบทบาทที่ค่อนข้างจะมีบทบาทที่ค่อนข้างครอบจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าบทบาทของ CTO จึงไม่ใช่เรื่องงานประจำจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการประสานและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสำคัญ

การจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้นั้น CTO จะต้องสามารถกระตุ้นให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรเกิดความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการเปลี่ยนแปลงให้ได้ทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นการทำตัวเป็นต้นแบบและตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นที่สำคัญ CTO จะต้องสามารถทำหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยงร่วมมือกับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสรุปง่ายๆว่างานสำคัญประการหนึ่งของ CTO คือการสื่อสารให้ทุกคนเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและในองค์กรบางแห่งนอกจากสื่อสารภายในแล้วยังต้องสื่อสารออกไปภายนอกด้วย

อีกบทบาทหนึ่งที่น่าสนใจของ CTO คือการทำตัวเป็นผู้ท้าทายต่อแนวคิดและสิ่งเดิมๆที่เคยปฏิบัติมาเชื่อกันว่า CTO ไม่ควรจะมาจากคนภายในองค์กรหรือผู้บริหารที่เติบโตมาตามสายงานปกติเนื่องจากจะมีอดีตและความคุ้นเคยในสิ่งที่ปฏิบัติกันมาก่อนจนอาจจะไม่เห็นความสำคัญหรือความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง CTO จะต้องท้าทายต่อความเชื่อและแนวปฏิบัติเดิมๆที่มีมาแต่อดีตดังนั้น CTO จะต้องไม่เกรงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับผู้บริหารเดิมๆที่มีอยู่อีกทั้ง CTO จะต้องทำให้ผู้บริหารและบุคลากรเดิมๆไม่สามารถที่จะทำงานในรูปแบบเดิมๆได้อีกต่อไป

กล่าวได้ว่าความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของ CTO คือการรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

เมื่อดูจากบทบาทหน้าที่ของ CTO แล้วจะพบว่างานของ CTO นั้นไม่ใช่งานง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะต้องรับผิดชอบต่อการบริหารและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นดังนั้นคนที่จะมาเป็น CTO ได้ก็จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการมีประสบการณ์ที่หลากหลายมีความรู้ในแบบ cross-functional มาก่อนอีกทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างสุดกำลังทั้งจากผู้บริหารสูงสุดและบรรดาผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ CTO จะต้องเป็นคนที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้ดี (การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียว) อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจสำคัญสุดคือ CTO จะต้องเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์เพราะจะต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายต่างๆอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาจากเรื่องของคน

ลองสังเกต CTO ในองค์กรของท่านหรือในองค์กรใหญ่ๆดูนะครับว่ามีบทบาทและคุณสมบัติแตกต่างไปบ้างไหมเราพอจะเริ่มเห็นตำแหน่ง CTO ในองค์กรต่างๆมากขึ้นแล้วประเทศไทยในยุคของการปฏิรูปใครคือ CTO ของเรา?