24 March 2018

ท่านผู้อ่านได้เคยสงสัยไหมครับว่าบรรดาผู้นำที่เก่งๆ และสามารถนำพาองค์กรจนประสบความสำเร็จนั้นจะมีไอคิวสูงซักเพียงใด? โดยสัญชาตญาณเรามักจะคิดว่ายิ่งคนมีระดับไอคิวที่สูง ก็ควรจะยิ่งเป็นผู้นำที่เก่งมากขึ้น อย่างไรก็ดีมีงานวิจัยที่ออกมาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งค้นพบในทางที่กลับกัน

งานวิจัยชิ้นนี้ปรากฎขึ้นในวารสาร Journal of Applied Psychology ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการวิจัยในประเทศยุโรปและพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้นำจะมีระดับไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 111 (โดยเฉลี่ยแล้วคนทั่วไปมีไอคิวอยู่ที่ 100) และโดยปกติแล้วความสามารถของผู้นำจะแปรตามระดับไอคิวของบุคคลผู้นั้นแต่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดและจะเริ่มแปรผกผัน (จุดๆนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับไอคิวประมาณ 120) และยิ่งถ้าระดับไอคิวของผู้นำคนนั้นสูงถึงระดับ 128 หรือสูงกว่าจะพบว่าความสามารถของผู้นำดังกล่าวจะสวนทางการระดับไอคิวที่เพิ่มขึ้น

สรุปง่ายๆคือผู้นำโดยเฉลี่ยจะมีระดับไอคิวที่สูงกว่าคนทั่วๆไปและความสามารถของผู้นำจะแปรผันตามระดับไอคิวที่สูงขึ้นแต่เมื่อถึงระดับไอคิวที่ประมาณ 120 ความสามารถของผู้นำนั้นจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อไอคิวเพิ่มแถมถ้าผู้นำคนนั้นไอคิวสูงกว่า 128 เมื่อใดระดับความสามารถในการนำของผู้นำคนนั้นจะลดน้อยลง

ในรายงานวิจัยดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เมื่อผู้นำที่มีไอคิวสูงๆกลับมีความสามารถในการบริหารที่ไม่สูงตามไอคิวไปด้วยอย่างไรก็ดีได้มีการสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ที่มีไอคิวสูงมากๆ (ระดับเกิน 120 ขึ้นไป) จะมีความฉลาดมากความฉลาดดังกล่าวก็จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองที่สูงและนำไปสู่การขาดความเข้าใจในผู้อื่นทำให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวก็สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ McKinsey ที่ได้มีความพยายามในการศึกษาหาพฤติกรรมของผู้นำที่ดีโดย McKinsey ได้ระบุพฤติกรรมที่สำคัญของผู้นำออกเป็น 20 ประการ (อาทิเช่นนำการเปลี่ยนแปลงพัฒนาผู้อื่นประสานการทำงานร่วมกันของทีมชื่นชมผู้อื่นเป็นต้น) และพบว่าสำหรับผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมีพฤติกรรมอยู่ 4 ลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างจากผู้นำในองค์กรทั่วไปประกอบด้วย 1) การสนับสนุนผู้อื่นหรือ be supportive 2) มุ่งเน้นผลลัพธ์หรือ operate with strong results orientation 3) มองหามุมมองใหม่ๆหรือ seek different perspective และ 4) แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลหรือ solve problems effectively

ปัญหาของคนที่มีระดับไอคิวสูงมากๆ (ซึ่งน่าจะนำไปสู่ความฉลาดมากๆด้วย) และสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้ก็คือจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงและจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคนเหล่านี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์จากการเรียนหนังสือ) ผู้ที่มีระดับไอคิวสูงจะพบว่าสิ่งที่ตนเองคิดนั้นจะถูกต้องทำให้เกิดพฤติกรรมและความเชื่อมั่นที่ติดตัวมาจนกระทั่งมาทำงานและก้าวขึ้นเป็นผู้นำ (ไม่ว่าจะในระดับใด)

ความเชื่อมั่นในตนเองที่สูงดังกล่าวมักจะนำไปสู่ความขัดแย้งกับ 2 ใน 4 พฤติกรรมของผู้นำจากการศึกษาของ McKinsey นั้นคือการสนับสนุนผู้อื่นและการมองหามุมมองใหม่ๆเนื่องจากการจะสนับสนุนผู้อื่นได้นั้นจะต้องเริ่มต้นจากการแสดงออกถึงความสนใจอย่างจริงใจต่อบุคคลรอบข้างการเข้าใจต่อปัญหาและความต้องการของผู้อื่นรวมทั้งความสามารถในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อื่นก้าวหน้าสำหรับการมองหามุมมองใหม่ๆนั้นจะต้องเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่อาจจะแตกต่างจากของตนเองและตัดสินใจโดยยึดจากประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักไม่ใช่จากความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก

ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีไอคิวสูงมากๆจะเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้หรือเราไม่ควรจะแสวงหาผู้นำที่มีไอคิวสูงๆแต่ผู้นำที่ดีนอกจากไอคิวแล้วที่สำคัญคือจะต้องเปิดใจรับฟังและทำความเข้าใจในบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีด้วย