25 February 2018

ในยุคประเทศไทย 4.0 นี้ คำว่า “นวัตกรรม” กลายเป็นคำยอดฮิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร ผู้นำในระดับต่างๆ ล้วนแต่อยากจะเห็นองค์กรของตนเองเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมกันทั้งสิ้น ได้มีโอกาสฟังผู้บริหารทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กรต่างพูดถึงความสำคัญของนวัตกรรมและอยากจะเห็นหน่วยงานของตนมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการพูดของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น การที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมได้ จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญอีกหลายประการนอกเหนือจากเพียงแค่ความมุ่งมั่นหรือตั้งใจของผู้บริหารเท่านั้น

สิ่งใหม่ๆจะเกิดข้ึนได้ก็ต้องมาจากการที่บุคลากรกล้าและพร้อมที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆและการที่จะทำสิ่งใหม่ๆได้นั้นก็จะต้องมาจากความกล้าที่จะลองผิดลองถูกพร้อมกันนี้ระบบขององค์กรก็ต้องพร้อมและเปิดโอกาสให้บุคลกรได้ลองผิดลองถูกเพราะกว่าที่นวัตกรรมเจ๋งๆจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ได้หมายความว่าทำครั้งเดียวแล้วจะถูกและสำเร็จปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรใหญ่ๆที่มีระบบที่ดีหรือหน่วยราชการต่างๆก็คือระบบนั้นไม่ได้เอื้อต่อให้บุคลากรลองผิดลองถูกแต่อย่างใด

เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีระบบต่างๆเข้ามาจับมากขึ้นกระบวนการในการตรวจสอบและกำกับก็มากขึ้นไปด้วยการตรวจสอบและกำกับนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีในเชิงของการป้องกันต่อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นแต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็กลายเป็นอุปสรรคที่ไปปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และการสนับสนุนให้บุคลการได้ลองผิดลองถูกในหลายองค์กรระบบที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นไม่ใช่เพื่อกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆแต่เป็นการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อคอยกำกับตรวจสอบติดตามเนื่องจากเกรงว่าบุคลากรจะทำผิดพลาด

นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระบบที่ไม่เกื้อหนุนแล้วผู้บริหารจำนวนหนึ่งมักจะชอบคิดว่าเพียงแค่การพูดเน้นย้ำเรื่องความสำคัญของนวัตกรรมหรือการนำดิจิทัลเทคโนโลยีหรือแอพใหม่ๆเข้ามาใช้ภายในองค์กรหรือการมีระบบที่ทำให้มีอภิมหาข้อมูลสำหรับการตัดสินใจจะช่วยทำให้เกิดนวัตกรรมได้แต่นวัตกรรมจะต้องมาจากบุคลากรภายในองค์กรเป็นสำคัญ

การที่ผู้บริหารและองค์กรเน้นในเรื่องนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าบุคลากรภายในองค์กรไม่ได้มีความเห็นหรือความรู้สึกร่วมก็ยากที่จะทำให้บุคลากรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาได้สาเหตุที่บุคลากรยังขาดอารมณ์ร่วมในเรื่องนวัตกรรมก็อาจจะมาจากพื้นฐานของการบริหารคนภายในองค์กรเลยเช่นบุคลากรขาดแรงจูงใจในเรื่องนวัตกรรมในบางองค์กรบุคลากรอาจจะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากองค์กรหรือผู้บริหารอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นต่อให้ผู้บริหารให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพียงใดความสำคัญของนวัตกรรมในมุมมองของบุคลากรก็อาจจะอยู่ในลำดับที่ต่ำได้ 

ตัวอย่างของการทำให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งใหม่ๆนั้นสามารถดูตัวอย่างได้จากแนวคิดเรื่องของ Blue Ocean นั้นซึ่งได้ระบุไว้เลยว่าการจะสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆขึ้นมาได้เรื่องของคนหรือ humanness เป็นเรื่องที่สำคัญและภายใต้ humanness นั้นองค์ประกอบที่สำคัญคือเรื่องของ fair process โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมุมมองของบุคลากรซึ่งการจะทำให้เกิด fair process ได้นั้นก็มีองค์ประกอบที่สำคัญสามประการได้แก่ Engagement ที่ทำให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ Explanation หรือการอธิบายให้ชัดเจนว่าถึงเบื้องหลังและสาเหตุของการตัดสินใจเลือกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและ Clear Expectation ที่ทำให้บุคลากรเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนว่าตนเองจะต้องเผชิญกับสิ่งใดและองค์กรคาดหวังสิ่งใดจากตนบ้าง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้นั้นไม่ได้อยู่ที่เพียงนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงหรือการใส่งบประมาณหรือการลงทุนด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการที่จะทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นและองค์ประกอบเหล่านั้นสุดท้ายก็กลับมาที่เรื่องของคน