1 July 2018

ปัจจุบันคำว่า Transformation กลายเป็นคำฮิตที่ติดปาก อีกทั้งองค์กรจำนวนมากทั้งเอกชนและราชการ ก็ต่างมีความพยายามในการทำ Transformation กันทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ใช่ว่าการทำ Transformation นั้นจะประสบความสำเร็จไปทุกครั้ง มีตัวเลขสถิติอย่างไม่เป็นทางการจากหลายๆ สำนักว่ามีองค์กรไม่ถึงร้อยละ 30 ที่ทำการ Transformation ได้สำเร็จอย่างครบถ้วนตามที่ตั้งใจไว้ มีปัจจัยหลากหลายประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำ Transformation แต่ในสัปดาห์นี้ขอมุ่งเน้นในประเด็นที่ว่าก่อนที่จะเริ่มการทำ Transformation นั้นองค์กรควรจะต้องเริ่มต้นจากการถามคำถามต่างๆ เหล่านี้ก่อน

ประการแรกคือมีความจำเป็นหรือเหตุผลที่เพียงพอที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ Transformation หรือไม่? Transformation เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องที่จะต้องใช้เวลาและทรัพยากรขององค์กรไปพอสมควรการทำ Transformation เป็นใช่สิ่งที่ทำเป็นกิจกรรมหรือเป็นเทศกาลแต่เป็นกระบวนการดังนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นทำจึงควรจะมั่นใจว่ามีเหตุผลและความจำเป็นที่ชัดเจนและเพียงพอหรือไม่?

ประการที่สองคือสิ่งที่กำลังจะทำนั้นเป็นการทำ Transform จริงๆหรือเป็นเพียงแค่การยกระดับ (Upgrade)? เนื่องจากผู้บริหารมักจะเข้าใจผิดว่าเพียงแค่การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานนั้นถือเป็น Transformation แล้วแต่จริงๆสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นเพียงแค่การยกระดับหรือ Upgrade ในสิ่งที่องค์กรทำอยู่เท่านั้นการใช้ดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสิ่งที่องค์กรทำอยู่แล้วโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือวิธีการทำธุรกิจนั้นมองว่าเป็นเพียงแค่การยกระดับเท่านั้นเช่นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายโดยเพิ่มช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นนั้นโดยช่องทางกระบวนการและรูปแบบในการทำงานอื่นๆยังคงเหมือนเดิมสมควรจะเป็น Transformation หรือ?

ถ้าองค์กรพบว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเพียงแค่การยกระดับแต่ไม่ใช่ Transform นั้นก็ควรจะถามตัวต่อไปว่าแล้วในสภาวะในการดำเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเพียงแค่การยกระดับนั้นเพียงพอหรือไม่?

ประการที่สามคือการ Transform ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวนำหรือเทคโนโลยีเป็นตัวนำ? Transformation ที่ดีไม่ควรจะเริ่มต้นจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ควรจะมาจากความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆทั้งกระบวนการรูปแบบหรือ Business Model จากนั้นค่อยนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยถ้าดูดีๆหลายธุรกิจที่สามารถ Transform อุตสาหกรรมนั้นไม่ได้มีเทคโนโลยีที่เด่นล้ำกว่าแต่เป็นเพราะพวกเขามีรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างจากเดิมโดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Uber, Grab, หรือ AirBnB

ประการสุดท้ายคือมีความชัดเจนว่าจะ Transform ไปเพื่ออะไรหรือไม่?  โดยองค์กรที่ประสบความสำเร็จจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการทำ Transformation ไปเพื่ออะไรและส่วนใหญ่จะหนีไม่พ้นข้อใดข้อหนึ่งใน 5 ประการนี้ 1) เพื่อการเติบโต 2) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น 3) เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 4) เพื่อให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น และ 5) เพื่อให้องค์กรมีการดำเนินงานที่นำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและส่วนรวมมากขึ้น

ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มกระบวนการ Transformation องค์กรทั้งหลายควรจะเริ่มต้นจากการตอบคำถามทั้ง 4 ประการข้างต้นก่อนนะครับ