19 May 2018

IMD ได้พัฒนาแนวคิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า Digital Business Agility หรือ DBA ที่เป็นความสามารถที่องค์กรจะต้องมีเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามจากภายนอกต่างๆที่กำลังเข้ามา Disrupt โดยเจ้า DBA นั้นประกอบด้วย 

1) Hyperawareness ซึ่งเป็นความสามารถในการติดตามและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรองค์กรที่มีลักษณะที่ Hyperaware หรือตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา (อย่างบ้าคลั่ง) นั้นจะไม่ถูกคุกคามจากปัจจัยภายนอกโดยไม่รู้ตัวและยากที่จะถูก Disrupt เนื่องจากองค์กรเหล่านี้จะทราบถึงจุดอ่อนของตนเองและสามารถปรับธุรกิจและกระบวนการของตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากนี้องค์กรเหล่านี้ยังเข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งในอุตสาหกรรมรวมถึงภัยคุกคามที่จะมาจากคู่แข่งใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วย

2) Informed Decision-making เป็นความสามารถในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆซึ่งการจะตัดสินใจได้ดีจะต้องมีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากช่วง hyperawareness มาใช้ประโยชน์องค์กรที่จะโดดเด่นในความสามารถด้านนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลของตนเองที่สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วซึ่งถ้าเป็นศัพท์ที่นิยมกันในปัจจุบันก็คือจะต้องมีระบบ Big Data และ Analytics ที่ดีเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างไรก็ดีก็จะมีตัวอย่างขององค์กรที่มีทั้ง Big Data และ Analytics ที่ดีแต่ก็ยังคงถูก Disrupt ได้ซึ่งมักจะมาจากผู้บริหารที่ยังคงตัดสินใจโดยอาศัยสัญชาติญาณหรือประสบการณ์ในอดีตเป็นหลักมากกว่าการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล

3) Fast Execution เป็นความสามารถขององค์กรในการนำแผนที่ได้ตัดสินใจไว้ไปใช้อย่างรวดเร็วและเห็นผลซึ่งทาง IMD ระบุว่าเป็นความสามารถที่หาได้ยากโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่เนื่องจากระบบที่ซับซ้อนและวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เกื้อหนุนจึงไม่แปลกว่าทำไมองค์กรขนาดเล็กหรือ Start-ups สามารถที่จะเอาชนะองค์กรใหญ่ๆได้ทั้งในเรื่องความเร็วในการออกสู่ตลาดความกล้าในการทดลองกล้าที่จะเสี่ยงและพร้อมจะเรียนรู้จากความล้มเหลว

ความสามารถทั้งสามประการเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวหรือที่ในปัจจุบันนิยมใช้คำว่า Agile อย่างไรก็ดีก็มีประเด็นต่อมาว่าแล้วการที่ทำให้องค์กรมีความสามารถทั้งสามประการได้นั้นผู้บริหารควรจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร? ทาง IMD ก็ได้ศึกษาและพบว่าคุณลักษณะที่สำคัญที่ผู้บริหารที่มีลักษณะ Agile (หรือ Agile Leaders) ควรจะต้องมีนั้นประกอบไปด้วย 1) ความถ่อมตนเนื่องจากในยุคของการเปลี่ยนแปลงนั้นผู้บริหารที่ดีจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นเสมอ 2) การปรับตัวหรือ Adaptable ผู้บริหารจะต้องไม่กลัวที่จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง 3) ความมีวิสัยทัศน์หรือ Visionary ผู้บริหารจะต้องสามารถเห็นภาพและทิศทางในระยะยาวได้และ 4) Engaged โดยผู้บริหารจะต้อง engaged ทั้งกับพนักงานภายในองค์กรและหน่วยงานต่างๆภายนอกองค์กรและจะต้องเป็นผู้ที่มีความสงสัยอยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆตลอดเวลา

สรุปง่ายๆคือองค์กรที่เผชิญกับ Disruption จากภายนอกนั้นควรจะต้องมี Digital Business Agility เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นและการจะสร้างความสามารถดังกล่าวขึ้นมาได้ผู้นำและผู้บริหารจะต้องมีลักษณะที่เป็น Agile Leaders ทั้ง 4 ประการข้างต้นน่าสำรวจนะครับว่าผู้นำและองค์กรของท่านมีปัจจัยต่างๆข้างต้นหรือยัง?