17 June 2018

คำถามหนึ่งที่ผู้บริหารมักจะถามผมเกี่ยวกับกลยุทธ์ คือ “อะไรคือเรื่องหรือแนวคิดใหม่ๆ ทางกลยุทธ์ที่น่าสนใจบ้าง?” จริงๆ แล้วมีเรื่องใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา แต่แทนที่จะมุ่งเน้นแต่สิ่งใหม่ๆ เราควรจะกลับมาดูว่ากลยุทธ์ขององค์กรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันดีและเหมาะสมหรือยัง? จริงอยู่เรื่องของกลยุทธ์เป็นเรื่องของอนาคต และการที่องค์กรจะรู้ว่ากลยุทธ์ดีหรือไม่ ก็จะต้องรอให้ผลการดำเนินงานเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่ผมก็ขอนำเสนอคำถาม 7 คำถามที่ผู้บริหารน่าจะหมั่นถามตนเองบ่อยๆ เพื่อเป็นการประเมินและทดสอบกลยุทธ์ขององค์กร

คำถามแรกคือกลยุทธ์ขององค์กรนำไปสู่สิ่งใหม่ๆหรือไม่? เพราะกลยุทธ์ไม่ใช่งานประจำดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีจึงควรนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือการนำไปสู่สิ่งใหม่ๆภายในองค์กรถ้าองค์กรมีกลยุทธ์แล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีการพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่คิดว่ามีดังกล่าวก็ไม่ใช่กลยุทธ์แล้ว

คำถามที่สองคือกลยุทธ์ขององค์กรตอบสนองและสามารถทำให้องค์กรก้าวนำต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมภายนอกได้หรือไม่? เนื่องจากปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่เป็น VUCA และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกในด้านต่างๆได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วกลยุทธ์ที่ดีจะต้องชี้ให้เห็นว่าองค์กรได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆอย่างไรบ้างและจะยิ่งดียิ่งขึ้นถ้ากลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถก้าวนำหรือเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น

คำถามที่สามคือกลยุทธ์ขององค์กรได้ทำให้เห็นภาพที่องค์กรจะเป็นในอนาคตหรือไม่? เนื่องจากกลยุทธ์ที่ดีไม่ได้ระบุถึงเพียงแค่สิ่งที่จะทำเท่านั้นแต่ควรจะต้องประกอบด้วยภาพหรือทิศทางที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคตจริงอยู่ที่ทฤษฎีทางด้านกลยุทธ์นั้นมีทั้งแบบตั้งเป้าก่อนแล้วค่อยกำหนดกลยุทธ์หรือกำหนดกลยุทธ์และทำไปก่อนแล้วค่อยทำให้เป้าชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดกลยุทธ์ที่ดีย่อมควรจะแสดงให้เห็นถึงภาพของสิ่งที่องค์กรจะเป็นในอนาคต

คำถามที่สี่คือกลยุทธ์ขององค์กรนำไปสู่การเติบโตในด้านต่างๆขององค์กรหรือไม่? เพราะกลยุทธ์ที่ดีไม่ใช่เพียงแต่แผนงานของสิ่งต่างๆที่จะต้องทำและผลของกลยุทธ์นั้นจะต้องนำไปสู่การเติบโตในด้านต่างๆขององค์กรอย่างไรก็ดีจะเติบโตในเรื่องใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรด้วยซึ่งอาจจะเป็นทั้งทางด้านกำไรยอดขายสินทรัพย์ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเป็นต้น

คำถามที่ห้าคือกลยุทธ์ขององค์กรนำไปสู่ความแตกต่างในสายตาของลูกค้าหรือไม่? เนื่องจากกลยุทธ์คือการสร้างความแตกต่างเมื่อองค์กรมีความแตกต่างจะทำให้องค์กรเกิดคุณค่ามากขึ้นอย่างไรก็ดีความแตกต่างนั้นจะต้องเป็นความแตกต่างที่ลูกค้าผู้บริโภคหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมองเห็นและให้ความสำคัญด้วยไม่ใช่แค่ความแตกต่างที่ผู้บริหารขององค์กรคิดเอาเอง 

คำถามที่หกคือกลยุทธ์ขององค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้หรือไม่? องค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ดำเนินงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่นิ่งและกลยุทธ์คือการคิดล่วงหน้าดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนแปลงตอบสนองต่อความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

คำถามที่เจ็ดคือกลยทุธ์ขององค์กรนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวขององค์กรหรือไม่? ซึ่งคำถามสุดท้ายจะตอบได้นั้นก็จะต้องตอบหกคำถามแรกก่อนและความสำเร็จขององค์กรแต่ละองค์กรนั้นก็จะมีการกำหนดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรประเด็นที่สำคัญคือความสำเร็จดังกล่าวไม่ใช่แค่ความสำเร็จในระยะสั้นแต่ต้องเป็นความสำเร็จในระยะยาวอย่างต่อเนื่องด้วย

คำถามง่ายๆข้างต้นทั้งเจ็ดข้อน่าจะพอเป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้ใช้ในการทบทวนและทดสอบกลยุทธ์ขององค์กรว่ามีพื้นฐานที่ดีเพียงใดและพร้อมสำหรับการก้าวต่อไปในอนาคตได้หรือไม่