10 April 2018

ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นกับเรานั้น ส่วนหนึ่งเกิดมาจากสถานที่ทำงาน หรือถ้าพูดอีกมุมหนึ่งคือ สถานที่ทำงานนั้นกำลังจะทำลายสุขภาพเราลงอย่างช้าๆ มีบทความที่ปรากฎใน Stanford Insight ที่ระบุว่า The workplace is killing people and nobody cares โดยในบทความดังกล่าวได้อ้างผลวิจัยหลากหลายที่ระบุว่าอาการป่วยของคนทำงานจำนวนมากในอเมริกานั้น จะมาจากโรคเรื้อรังต่างๆ อาทิเช่น เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด 

สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งของโรคเรื้อรังเหล่านี้มาจากความเครียดและสาเหตุสำคัญของความเครียดก็มาจากสถานที่ทำงานนั้นเองดังนั้นถ้านำทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันก็จะเห็นว่าสถานที่ทำงานมักจะก่อให้เกิดความเครียดความเครียดนำไปสู่โรคเรื้อรังและโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายสุขภาพของเราจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมในปัจจุบันเราถึงเห็นการเติบโตของ Gig economy ที่คนไม่ทำงานประจำแต่ทำงานตามที่ตนเองต้องการหรือเห็นคนทำงานที่ยังไม่ถึงวัยเกษียณหลายคนยินดีที่จะเกษียณตนเองจากการทำงานประจำแล้วหันมาทำงานในลักษณะที่เป็นอิสระมากขึ้น

ความเครียดในการทำงานนั้นมักจะมาจากทั้งปัจจัยที่เห็นได้ชัดเจนเช่นความขัดแย้งหรือความมุ่งมั่นตั้งใจและจากปัจจัยที่หลบซ่อนและเป็นภัยเงียบที่มองไม่เห็นอีกหลายประการอาทิเช่น 

ความไม่สมดุลระหว่าง Demand และ Control ก็เป็นบ่อเกิดหนึ่งของความเครียดซึ่งก็คือการที่ได้รับความคาดหวังหรือถูกเรียกร้องเยอะ (Demand สูง) แต่ขาดอิสระหรือความสามารถในการควบคุมต่อผลผลิตหรือความสำเร็จของงาน (Control น้อย)

ตัวอย่างของความไม่สมดุลระหว่าง Demand และ Control นั้นจะพบได้ทั่วไปเช่นเมื่อเจ้านายมอบหมายงานให้ทำโดยคาดหวังความสำเร็จชั้นเลิศแต่กลับไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่หรือเครื่องมือที่พร้อมที่จะทำให้งานดังกล่าวสำเร็จก็เปรียบเสมือนมี Demand ที่สูงแต่มี Control ที่ต่ำ

ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าถ้าบุคลากรมีความรู้สึกว่าความพยายามในการทำงานของตนเองนั้นไม่ได้รับผลลัพธ์ที่เหมาะสมแล้วก็จะนำไปสู่ความเครียดได้เช่นเดียวกันเช่นเมื่อตั้งใจทุ่มเทและพยายามให้กับงานอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายงานก็ไม่ประสบความสำเร็จแถมยังถูกดุจากผู้บังคับบัญชาอย่างไร้เหตุผล

นอกเหนือจาปัญหาเรื่องของความเครียดจากสถานที่ทำงานและสุขภาพแล้วยังมีงานวิจัยอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าการทำงานที่หนักและมากเกินไปสามารถนำไปสู่การบาดเจ็บในการทำงานอาการติดสุราหรือแม้กระทั่งน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (ขัดกับความเชื่อแต่โบราณที่คิดว่าทำงานหนักแล้วจะผอม) อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่พบว่าความขัดแย้งระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตครอบครัว (เช่นทำงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว) ยังนำไปสู่ปัญหาอีกหลายๆอย่างทั้งอาการหดหู่ (Depression) กระวนกระวายจิตไม่ปกติรวมถึงปัญหาทางด้านสุขภาพด้วย

ในสหรัฐมีการประมาณไว้ว่าสถานที่ทำงานที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพหรือ unhealthy workplace นั้นมีส่วนสำคัญที่ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตที่ไม่จำเป็นกว่า 1 แสนราย (การเสียชีวิตที่มาจากการทำงานหรือโรคและความเครียดที่มาจากที่ทำงาน) รวมทั้งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงมาก

ที่เขียนมาทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะยุให้ทุกท่านเลิกทำงานและกลับไปอยู่ที่บ้านแต่ผู้บริหารองค์กรสามารถที่จะออกแบบสภาวะแวดล้อมในการทำงานวัฒนธรรมองค์กรรวมทั้งการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เป็นพิษต่อสุขภาพของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการทำให้ไม่เกิดความเครียดที่ไม่จำเป็นหรือการทำให้บุคลากรได้มีชีวิตที่สมดุลทั้งระหว่างการทำงานครอบครัวการพักผ่อนและสุขภาพซึ่งผลดีย่อมไม่ได้เกิดขึ้นต่อสุขภาพของบุคลากรเพียงด้านเดียวแต่ก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งด้านการรักษาพยาบาลและค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากพนักงานหยุดงานอีกด้วยดังนั้นเรามาทำให้ที่ทำงานของเราเป็น healthy workplace กันเถอะครับ